Goessens & Goessens Makelaardij gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Op onze website kun je ons Cookiebeleid en Privacybeleid vinden.

Disclaimer

Lees deze Disclaimer zorgvuldig door alvorens de Goessens & Goessens Makelaardij website te gebruiken. Door de Goessens & Goessens Makelaardij website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Goessens & Goessens Makelaardij website. Overal waar in deze Voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.

Algemeen

Deze website is samengesteld door Goessens & Goessens Makelaardij, gevestigd aan de Kerkstraat 23, 6245 CA te Eijsden. Toegestaan gebruik
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website www.goessens-makelaardij.nl, dan wel van de aangeboden diensten op deze website. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. U dient zich als gebruiker van de Goessens & Goessens Makelaardij website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Goessens & Goessens Makelaardij en/of derden;
2. het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
5. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goessens & Goessens Makelaardij, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Goessens & Goessens Makelaardij, waarbij de website binnen de kaders van goessens-makelaardij.nl verschijnt) aan te brengen, indien daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@goessens-makelaardij.nl. Uitzondering hierop zijn directe links via social media waarin rechtstreeks verwezen wordt naar Goessens & Goessens Makelaardij.
6. Alle op de site gebruikte afbeeldingen, beeldmerken, teksten, illustraties, logo’s, handelsmerken en materialen zijn in eigendom van Goessens & Goessens Makelaardij
Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Goessens & Goessens Makelaardij zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Beschikbaarheid

Een ieder die gebruik maakt van de website van Goessens & Goessens Makelaardij is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Goessens & Goessens Makelaardij, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Goessens & Goessens Makelaardij wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite, verkoper, koper en makelaar, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Goessens & Goessens Makelaardij en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Goessens & Goessens Makelaardij in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Goessens & Goessens Makelaardij.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Goessens & Goessens Makelaardij en/of haar leveranciers, behoudt Goessens & Goessens Makelaardij zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Goessens & Goessens Makelaardij is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Goessens & Goessens Makelaardij zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Goessens & Goessens Makelaardij is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Goessens & Goessens Makelaardij is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Goessens & Goessens Makelaardij worden aangeboden.

Goessens & Goessens Makelaardij garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Goessens & Goessens Makelaardij garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Goessens & Goessens Makelaardij garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). Goessens & Goessens Makelaardij is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Goessens & Goessens Makelaardij.nl.

U vrijwaart Goessens & Goessens Makelaardij voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website. Cookies
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website maken wij gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. De website wordt daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe vaak de site - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen bijv. adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen interesses. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Via de browser, veelal via de knop instellingen kunt u de cookies verwijderen. Lees in de handleiding van uw browser hierover meer. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen. Privacybeleid Voor Goessens & Goessens Makelaardij is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Goessens & Goessens Makelaardij zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld op zoek naar woning aanvraag);
• alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt, zoals de woningen die door u zijn bekeken;
• uw IP adres (uw computer gebruikt IP-adressen telkens wanneer u verbonden bent met het internet. Uw IP-adres is een getal dat door computers op het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren, zodat er gegevens (zoals de webpagina's die u opvraagt) naar u kunnen worden verzonden).

Deze informatie wordt gebruikt:

• om met u te communiceren;
• om de inhoud van onze website te verbeteren.

De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties/derden.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe contact met Goessens & Goessens Makelaardij op te nemen in verband met dit privacy-beleid? Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons bereiken:
• per email: info@goessens-makelaardij.nl
• per telefoon: 043-4094440
• per brief: Goessens & Goessens Makelaardij – Kerkstraat 23, 6245 CA Eijsden. Overige
Goessens & Goessens Makelaardij behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Goessens & Goessens Makelaardij en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.