Goessens & Goessens Makelaardij gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Op onze website kun je ons Cookiebeleid en Privacybeleid vinden.

Algemene voorwaarden

Goessens & Goessens Makelaardij, Kantoor : Kerkstraat 23 6245 CA Eijsden

Algemene Voorwaarden Goessens & Goessens makelaardij

Algemene voorwaarden Goessens & Goessens makelaardij behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen Goessens & Goessens makelaardij en haar opdrachtgever en toepasselijk op de verstrekte opdrachten.

 

Artikel 1 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een opdrachtgever en Goessens & Goessens Makelaardij gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden. dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De makelaar en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige /vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien de makelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent dit niet dat deze niet van toepassing zijn, of dat de makelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Definities en begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. De makelaar: Goessens & Goessens Makelaardij Kerkstraat 23 6245 CA Eijsden.
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: de bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur enz. van onroerende zaken, de taxatie van onroerende zaken, het beheer van onroerende zaken, het verrichten van deeldiensten en de overige door de makelaar te verrichten diensten.
 4. Honorarium: de prijs voor de dienstverlening door de makelaar.
 5. Courtage: het honorarium dat verschuldigd is ter zake van bemiddeling met betrekking tot koop, verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken; onder onroerende zaken wordt ook verstaan: rechten op onroerende zaken, erfpacht en opstal.
 6. Schriftelijk: hieronder wordt ook verstaan per e-mail.

 

Artikel 3 Algemeen en persoonlijk aanbod en totstandkoming opdracht

 1. Het algemene aanbod van de makelaar aan de opdrachtgever bevat een duidelijke omschrijving van de dienstverlening aan de opdrachtgever. Het algemene aanbod bevat tevens het honorarium voor de dienstverlening en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt verricht.
 2. Na kennisneming door de opdrachtgever van het algemene aanbod, biedt de makelaar de opdrachtgever gelegenheid daarover in onderhandeling te treden om tot een persoonlijk aanbod te komen. De opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het algemeen/persoonlijk aanbod door de opdrachtgever.
 3. De makelaar draagt er zorg voor dat het uiteindelijke persoonlijke aanbod schriftelijk in een overeenkomst wordt vastgelegd. Het aanbod gaat vergezeld van deze algemene voorwaarden.
 4. Bij ontbreken van een door opdrachtgever ondertekende schriftelijke opdracht heeft de makelaar geen recht op betaling van honorarium / courtage, tenzij hij het bestaan van de opdracht alsnog bewijst.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan dienen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de opdracht over te gaan. Dit gebeurt schriftelijk. Hierdoor kan het overeengekomen honorarium volgens de opdracht worden verhoogd of verlaagd. De opdrachtgever gaat schrifteleijk akkoord met de wijziging van de opdracht, daaronder begrepen de wijziging in het overeengekomen honorarium.
 6. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 Contractduur

 1. De overeenkomst tussen de makelaar en de opdrachtgever geldt voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 5 Einde van de opdracht

 1. De opdracht eindigt door:
  1. vervulling van de opdracht door de makelaar (tenzij sprake is van een contract dat naar zijn aard een doorlopende karakter heeft);
  2. intrekking van de opdracht door de opdrachtgever;
  3. teruggaaf van de opdracht door de makelaar;
  4. ontbinding door één van beide partijen;
  5. overlijden van de opdrachtgever voordat de opdracht door de makelaar is vervuld, dan wel in de opdracht anders is overeengekomen.
 1. De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd of - in geval van bemiddeling door de makelaar - de beoogde overeenkomst tussen de betreffende partijen als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen.
 2. Bij de koop van onroerende zaken is sprake van vervulling van de opdracht door de makelaar, indien de wilsovereenstemming tussen koper en verkoper blijkt uit een schriftelijke overeenkomst, die door beide partijen is ondertekend én de koper tevens geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid de beëindiging hiervan in te roepen tijdens de hem volgens de wet toekomende wettelijke bedenktijd. Dit doet niet af aan zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of verplichting tot uitvoering krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan (nog) afhankelijk.
 3. Een opdrachtgever kan de opdracht intrekken zonder opzegtermijn. De opdrachtgever is ter zake van een opzegging niet schadeplichtig, onverminderd het recht van de makelaar op vergoeding van reeds door de makelaar gemaakte kosten. Het intrekken van een opdracht dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. De makelaar kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als zodanig wordt in ieder geval beschouwd: overmacht dan wel een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en de opdrachtgever. De teruggaaf door de makelaar dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.
 4. Een opdracht wordt ontbonden wanneer aan de kant van de wederpartij (makelaar of opdrachtgever) sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. De buitengerechtelijke verklaring tot ontbinding dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.
 5. Als datum voor beëindiging van de opdracht geldt de datum waarop wederpartij de schriftelijke mededeling betreffende de intrekking, teruggaaf, beëindiging of overlijden ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de makelaar

 1. De makelaar voert de door hem aanvaarde opdracht naar beste inzicht en vermogen uit en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever.
 2. Tenzij anders overeengekomen mag de makelaar de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
 3. De makelaar houdt de opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen.
 4. Het is de makelaar niet toegestaan meer dan één bemiddelingsopdracht te aanvaarden ter zake één en dezelfde onroerende zaak, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide partijen.
 5. De makelaar is niet gerechtigd tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, tenzij deze hiertoe een schriftelijke volmacht heeft verleend.
 6. De makelaar houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit betekent onder meer dat gegevens slechts en ook zo lang mogen worden verzameld en bewaard als noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de makelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de makelaar worden verschaft.
 2. Het is aan de opdrachtgever, behoudens schriftelijke andere afspraken, niet toegestaan buiten de makelaar om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, en/of activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van de bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.
 3. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is het de opdrachtgever niet toegestaan om binnen een jaar na intrekking van de opdracht een koop of verkoop van de onroerende zaak of op een andere wijze de ingetrokken opdracht de ingetrokken opdracht tot stand te brengen en/of te bewerkstelligen aan een door de makelaar voorgedragen kandidaat voor de bemiddelingsopdracht.
 4. Indien de opdracht tot dienstverlening tijdelijk wordt stilgelegd zonder dat de opdracht door de opdrachtgever is ingetrokken, is het de opdrachtgever niet toegestaan om deze opdracht tot dienstverlening aan een andere makelaar toe te kennen en hiermee een opdracht tot dienstverlening aan te gaan. Zie hiervoor ook artikel 5, lid 4, 5 en 6 met betrekking tot einde van de opdracht.
 5. De opdrachtgever betaalt de makelaar voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken binnen de in de factuur genoemde termijn. Indien de opdrachtgever dat nalaat en ook geen gevolg geeft aan een betalingsherinnering is hij in verzuim en mag de makelaar de wettelijke rente in meerdering brengen.
 6. De makelaar is na verloop van de in artikel 7 lid 5 genoemde termijn van twee weken bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist.
 7. In geval een opdracht wordt verstrekt door méér dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 8 Overmacht

 1. De makelaar is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de makelaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de makelaar niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van de makelaar of van derden daaronder begrepen. De makelaar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de makelaar zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De makelaar kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien dit langer duurt dan twee maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover de makelaar ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de makelaar gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9 Taxatie Goessens & Goessens Makelaardij maakt gebruik van erkende taxateurs voor het uitvoeren van taxaties.

 1. Officiële taxaties mogen alleen worden uitgevoerd door een registertaxateur. Een waardebepaling ten behoeve van (ver-)koop valt daar niet onder.
 2. Taxatie van een onroerende zaak houdt in het geven van een waardeoordeel daarover aan de opdrachtgever op grond van aard, stand en ligging en de staat waarin het onroerend goed zich bevindt en het verstrekken van een eenvoudig rapport hierover.
 3. Tenzij anders is afgesproken geschiedt de taxatie volgens de geldende versie van het taxatierapport financiering woonruimte dat is vastgesteld door de representatieve organisaties in de branche.
 4. Het taxatierapport dient te omvatten: de naam van de opdrachtgever, het doel van de taxatie, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de kadastrale gegevens, de huidige eigenaar, een oordeel over de waarde en de soort van het getaxeerde, de bijzondere omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden, de datum waarop de taxatie is verricht en de naam en de gegevens van de taxateur. Het taxatierapport is geen bouwkundig rapport.
 5. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht, tenzij anders overeengekomen. De makelaar stelt het rapport niet ter beschikking aan derden, tenzij hij toestemming heeft verkregen van de opdrachtgever.
 6. De makelaar aanvaardt alleen ten opzichte van de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport en niet ten opzichte van derden.
 7. De opdrachtgever is bij taxatie het overeengekomen honorarium verschuldigd zodra het rapport is afgeleverd. Indien de opdrachtgever de opdracht tot taxatie intrekt voordat deze is uitgevoerd, zal de makelaar de reeds verrichte werkzaamheden naar rato in rekening brengen.
 8. De door de makelaar in het kader van de taxatieopdracht noodzakelijk gemaakte onkosten ter zake van reis en verblijf, kadastraal onderzoek en leges zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
 9. Het honorarium wordt berekend op basis van wat partijen hierover overeengekomen zijn.
 10. Voor zover partijen geen grondslag voor de berekening daarvan zijn overeengekomen, geldt het navolgende:

 

indien het tarief afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt onder taxatiewaarde verstaan:

 1. Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerende zaak: de getaxeerde waarde van de gehele onroerende zaak;
 2. Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of van een lidmaatschapsrecht van een coöperatie: De getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht;
 3. Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen): Het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis;
 4. De waarde waarvan de overeengekomen bijbehorende tariefberekening de hoogste uitkomst geeft, indien de opdracht betrekking heeft op meer dan één soort waarde, of indien het voor het geven van het gevraagde waardeoordeel noodzakelijk is tevens andere soorten waarden te beoordelen en deze oordelen in het rapport vermeld worden;
 5. Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband: De onderhandse verkoopwaarde, tenzij deze lager is dan de executiewaarde.

 

Artikel 10 Deeldiensten

 1. De kern van een opdracht tot bemiddeling betreft het geven van advies over en het voeren van onderhandelingen. Deeldiensten zijn mogelijk. Op deeldiensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover de aard van die bepalingen zich daar niet tegen verzet.

 

Artikel 11 – Kosten

 1. Nadat een verkoop tot stand is gekomen, is opdrachtgever aan Goessens & Goessens makelaardij het bedrag verschuldigd zoals is overeengekomen in de opdracht tot dienstverlening.
 2. De opdrachtgever is de makelaar courtage verschuldigd indien een overeenkomst inzake een onroerende zaak tot stand komt. Dit geldt ook indien de overeenkomst niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten, tenzij het een opdracht is van een opdrachtgever, -koper of -huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.
 3. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
 4. Het in artikel 11.1 genoemde bedrag is opeisbaar nadat een onvoorwaardelijke koopovereenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot de woning waarvoor de opdrachtgever de opdracht tot dienstverlening aan Goessens & Goessens heeft verstrekt. Wanneer vaststaat dat een onvoorwaardelijke koopovereenkomst niet leidt tot een juridische levering van de woning heeft Goessens & Goessens makelaardij alsnog recht op de in artikel 11.1 genoemde vergoeding welke vanaf dat moment opeisbaar is.
 5. De opdracht is ondeelbaar. Om die reden heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van en/of korting op de uit hoofde van de verleende opdracht door hem aan Goessens & Goessens makelaardij verschuldigde bedragen indien werkzaamheden, die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van de opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht.
 6. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt zonder dat de woning is verkocht, dan heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de opstartkosten.
 7. Eventuele precariobelasting en/of andere belastingen, kosten of leges die de overheidsinstanties in rekening brengen in verband met de verkoop van de woning, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De daarmee gemoeide bedragen zijn niet inbegrepen in de overeengekomen kosten in de opdracht tot dienstverlening.
 8. Tenzij anders overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de kosten voor extra diensten, die Goessens & Goessens makelaardij ten behoeve van de opdrachtgever verricht. Er is sprake van een opdracht tot het verrichten van een extra dienst en/of het maken van extra kosten aan Goessens & Goessens makelaardij indien door de opdrachtgever hiertoe opdracht is gegeven.
 9. Indien een opdrachtgever overlijdt, hebben zijn nabestaanden geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen of een deel daarvan.
 10. De verschuldigde kosten zullen door middel van een door Goessens & Goessens makelaardij opgestelde factuur aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen voldoen binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn en op de op de factuur voorgeschreven wijze. Indien betaling van een dergelijke factuur voor bijkomende kosten niet of niet tijdig plaatsvindt, heeft Goessens & Goessens makelaardij het recht de opdracht terug te geven en/of de publicaties van de woning in te trekken. Dit onverminderd het recht om betaling en (wettelijke handels)rente te verlangen.
 11. Indien er ten aanzien van de woning een onvoorwaardelijke verkoop tot stand is gekomen en opdrachtgever heeft de aan Goessens & Goessens makelaardij verschuldigde bedragen ten tijde van het transport van de woning nog niet betaald, dan is Goessens & Goessens makelaardij gerechtigd om de factuur bij de betrokken notaris in te dienen.
 12. Opdrachtgever geeft Goessens & Goessens makelaardij het recht op betaling van haar factuur voordat de koopsom door de notaris aan opdrachtgever wordt overgemaakt. Door het aangaan van de opdracht tot dienstverlening en het daarmee accepteren van deze algemene voorwaarden, geeft opdrachtgever aan Goessens & Goessens makelaardij toestemming om de notaris conform het vorenstaande opdracht te geven tot uitbetaling onder opgave van de courtagenota en een eventueel openstaande bedrag en indienen van de factuur. Indien betaling via de notaris om welke reden dan ook niet plaatsvindt, dan dient opdrachtgever alsnog voor betaling van de openstaande bedragen zorg te dragen.
 13. De makelaar is na verloop van de in artikel 4 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 14. Bij een opdracht door méér dan één persoon is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.
 15. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het hierboven bepaalde ontstaat, heeft de makelaar recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de courtage. Bij de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met reeds door de makelaar verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is beëindigd.
 16. Indien een tot stand gekomen overeenkomst ter zake een onroerende zaak door een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij (niet zijnde de makelaar) van de opdrachtgever niet tot uitvoering komt, heeft de makelaar recht op volledige courtage tenzij de niet uitvoering het gevolg is van toerekenbaar tekortkomen(wanprestatie) van de makelaar.
 17. Courtage ter zake van bemiddeling bij koop of verkoop van een onroerende zaak is opeisbaar ten tijde van de juridische levering van de onroerende zaak bij de notaris zonder dat de opdrachtgever over de periode tussen de verschuldigdheid van de courtage en de opeisbaarheid daarvan rente is verschuldigd. Indien juridische levering later plaats vindt dan 6 maanden na het door partijen ondertekenen van de koopakte, is de makelaar gerechtigd reeds eerder als voorschot 50% van de courtage in rekening te brengen.
 18. Indien het onroerend goed gedurende deze bemiddelingsopdracht wordt verkocht door de makelaar, of door een ander dan de makelaar of door/aan opdrachtgever zelf, verplicht opdrachtgever alsnog de volledige courtage aan makelaar verschuldigd.
 19. Indien na beëindiging van deze opdracht tot bemiddeling van verkoop het registergoed verkocht wordt door een ander dan deze makelaar, is de opdrachtgever alsnog de bovengenoemde courtage verschuldigd, tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat de makelaar met deze verkoop niets uitstaande had.

 

Artikel 12 Geschillen en Klachtenprocedure

 1. Mocht de opdrachtgever ergens onverhoopt niet tevreden over zijn, dan kan en dient de opdrachtgever het probleem of misverstand eerst met de makelaar (te) bespreken.
 2. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan en dient de opdrachtgever contact op (te) nemen met de kantooreigenaar van de vestiging van waaruit de makelaar werkzaam is.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtgever zowel als de makelaar behouden zich de rechten en bevoegdheden voor die hem/haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Het auteursrecht op rapporten, overeenkomsten en overige uit de werkzaamheden van Goessens & Goessens Makelaardij voortvloeiende stukken berust bij Goessens & Goessens Makelaardij. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goessens & Goessens Makelaardij zullen geen gegevens uit en/of gedeelte en/of uittreksels van rapporten, overeenkomsten en overige stukken, mogen worden gepubliceerd of, op welke wijze dan ook vermenigvuldigd.
 3. De intellectuele eigendomsrechten van het door Goessens & Goessens Makelaardij en/of in opdracht van Goessens & Goessens Makelaardij geproduceerde presentatiemateriaal berusten te allen tijde bij Goessens & Goessens Makelaardij. Zonder toestemming van Goessens & Goessens Makelaardij is het opdrachtgever niet toegestaan om dit materiaal te bewerken. Goessens & Goessens Makelaardij verschaft opdrachtgever voor onbepaalde tijd het gebruiksrecht van het presentatiemateriaal, op basis waarvan opdrachtgever dit materiaal mag (her)gebruiken.

 

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Goessens & Goessens makelaardij is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Goessens & Goessens Makelaardij wordt uitbetaald. Goessens & Goessens makelaardij heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten onder de daarvoor gebruikelijke bedingen en met een maximale dekking van €500.000 per jaar.
 2. Iedere aanspraak op Goessens & Goessens Makelaardij wegens schadevergoeding moet onverwijld nadat de opdrachtgever daarmee bekend is geworden schriftelijk of per e-mail aan Goessens & Goessens makelaardij worden gemeld.
 3. Iedere aanspraak op Goessens & Goessens makelaardij wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn.
 4. Goessens & Goessens makelaardij is steeds bevoegd eventuele schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Goessens & Goessens makelaardij aanspraken van derden ter zake schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Goessens & Goessens makelaardij uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Goessens & Goessens makelaardij daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel 6 niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.
 6. Goessens & Goessens makelaardij is nooit aansprakelijk voor schade van opdrachtgever, welke is veroorzaakt door derden die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld, waaronder, maar niet uitsluitend, een verkoopstylist, een fotograaf, een bouwkundige, taxateur en een notaris.
 7. Goessens & Goessens makelaardij maakt bij haar dienstverlening gebruik van elektronische middelen zoals, maar niet uitsluitend, e-mail, andere middelen van dataverkeer en een interactieve webapplicatie. Partijen erkennen dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet bperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. Goessens & Goessens makelaardij is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Goessens & Goessens makelaardij of tenzij zij op grond van de geldende privacywetgeving daarvoor aansprakelijk is. Zowel Goessens & Goessens makelaardij als de opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van de verwezenlijking van voornoemde risico’s. Zonder uitputtend te zijn dient de opdrachtgever daarbij te denken aan het op juiste wijze gebruiken van zijn computer en de daarop ingestelde spamfilter en overige programma’s.
 8. Goessens & Goessens makelaardij is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding van de betreffende woning en het presentatiemateriaal van deze woning op andere internetsites dan de genoemde internetsites goessens-makelaardij.nl en funda.nl.
 9. Als de makelaar aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het hier bepaalde.
 10. De makelaar is niet aansprakelijk voor schade door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 11. De makelaar kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor schade die is of kan zijn ontstaan door plaatsing van een tuinbord, driehoek bord, raambord en/of enige andere vorm van reclame uitingen bij de opdrachtgever en/of bij derden.
 12. De makelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 13. De makelaar is nimmer aansprakelijk indien de opbrengstwaarde tot een lager bedrag resulteert dan de opgestelde waardebepaling door de makelaar.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend  het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de makelaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de makelaar het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten c.q. dit geschil voor te leggen aan de geschillencommissie.

Artikel 16 Aanpassing voorwaarden

 1. Goessens & Goessens Makelaardij is gerechtigd om deze algemene voorwaarden op elk door haar gewenst moment te wijzigen.
 2. Indien Goessens & Goessens makelaardij een wijziging als bedoeld in artikel 16.1 doorvoert en de gewijzigde versie van deze algemene voorwaarden van toepassing wil verklaren op een al bestaande opdracht, is zij verplicht de opdrachtgever daarover te informeren. De gewijzigde versie van de algemene voorwaarden wordt gepubliceerd op https://www.goessens-makelaardij.nl/nl/algemene-voorwaarden.